Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 132-0 Edicte: 5912 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació de l'adquisició de la parada de fusta
Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5050 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3529 AJUNTAMENT DE TOSES - Subhasta permisos de caça d'isards 2024
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 539 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera del municipi
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 361 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 299 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva del Projecte de reforma d'edifici per magatzem municipal
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10972 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10970 AJUNTAMENT DE TOSES - Ampliació de la delegació de competències del Ple a favor de l'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 238-0 Edicte: 10712 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 15SC3/2023
Exercici: 2023 Bop: 238-0 Edicte: 10711 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 14TP3/2023